Laboratory for Human Disease Models

Group Director
Fumihiko Ishikawa

 

Senior Research Scientist
Yoriko Saito

 

Technical Staff

Kaori Sato

Mariko Tomizawa

Nahoko Suzuki

Ikuko Ogahara

Akiko Kaneko

Saera Fujiki

Hiroshi Kajita

 

PhD Student

Rintaro Ono