Laboratory for Transcriptional Regulation

 

Member

Team Leader: Ichiro Taniuchi

Researchers: Wooseok Seo, Satoshi Kojo, Takashi Ebihara, Kazuki Okuyama.

Technicians: Sawako Muroi, Chizuko Miyamoto, Mika Ikegaya, Yuria Taniguchi

Student: Motoi Yamashita

Assistant: Kaori Mitsuhashi