Laboratory for Integrative Genomics

 

Lab. Members

Team Leader

Osamu Ohara

 

Senior Research Scientist

Takaho Endo

Junshi Yazaki

Takashi Watanabe

 

Research Scientist

Yong-Woon Han

 

Technical Scientist

Yoshiki Mochizuki

Tomoko Hasegawa

 

Technical Staff

Atsuo Kobayashi

Fumie Yokoyama

Emi Ishikuro

Mayu Okoshi

Juri Shioya

 

Junior Research Associate

Shintaro Ono